خانه ما(اندیشه و رویا)

دل مشغولی های یک سایه

آواز

تورادردلم آسمانی خواهم بخشید، وسیعتر ازکهکشان ها، که پروازت بی هیچ فرودی ابدی گردد   وازرقص آن ، چشمانت انتهای لبخندم رابا موسیقی پروازت کوک کند.                
/ 3 نظر / 120 بازدید
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
5 پست
مرداد 87
4 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
4 پست
بهمن 86
3 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
1 پست
دی 85
3 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
1 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
2 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
2 پست
تیر 84
1 پست
اسفند 83
4 پست
آذر 83
1 پست
آبان 83
5 پست
مرداد 83
1 پست
اسفند 82
4 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
4 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
5 پست
تیر 82
6 پست
خرداد 82
5 پست
اسفند 81
13 پست
بهمن 81
2 پست
آذر 81
5 پست
تنهایی
1 پست
اشک
1 پست
زندگی
1 پست
آرزو
1 پست